Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tô Hiến Thành là vị quan to đầu triều dưới thời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông nổi tiếng là người chính trực.

Đọc kĩ bài “Một người chính trực" rồi trả lời các câu hỏi sau:

1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

4. Đại ý bài "Một người chỉnh trực" là gì ?

BÀI LÀM

Tô Hiến Thành là vị quan to đầu triều dưới thời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông nổi tiếng là người chính trực. Sử sách đã ghi lại 2 việc làm thể hiện lòng chính trực của ông, đó là việc thực hiện di chiếu của vua Lý Anh Tông và việc tiến cử người thay thế mình để giúp vua, giúp nước.

1. Trong việc lập ngôi vua, Tô Hiến Thành đã làm đúng di chiếu của vua Lý Anh Tông. Ông đã phò Thái tử Long Cán con bà Thái hậu họ Đỗ lên ngôi, tức là vua Lý Cao Tông. Mặc dù, một bà Thái hậu khác muốn lập con mình là Long Xưởng, đã đem vàng bạc đút lót bà vợ Tô Hiến Thành, nhưng ông nhất định không nghe. Hành động ấy thể hiện sự liêm khiết (trong sạch) và lòng chính trực (ngay thẳng) của Tô Hiến Thành.

2.Trong việc tìm người giúp nước, Tô Hiến Thành rất vô tư, không vì tình cảm riêng mà rất chí công, chọn người tài đức lỗi lạc để thay thế mình lên nắm quyền giúp vua giúp nước. Vì thế khi vua Lý Cao Tông và Đỗ Thái hậu hỏi: "Ai là người sẽ thay ông đứng đầu triều đình", Tô Hiến Thành không chút do dự đáp: "Có Gián nghị đại phu Trần Trung Tá". Khi Thái hậu ngạc nhiên nói: "Vũ Tán Đường hết lòng vì ông sao không tiến cử " thì ông đã tâu:

- "Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường; còn hỏi người tài ba giúp nước, tôi xin cử Trần Trung Tú".

Đó là sự chí công vô tư của Tô Hiến Thành.

Tóm lại, Tô Hiến Thành là một ông quan rất liêm, chính, chí công vô tư.

3. Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì đó là những ông quan, những cán bộ tài đức toàn vẹn, trong sạch, thẳng thắn, hết lòng vì nước vì dân.

4.Đại ý bài văn ca ngợi ông Tô Hiến Thành, một vị quan to thời nhà Lý rất thẳng thắn và trong sạch, hết lòng vì việc công, đặt việc công lên trên việc tư. hết lòng vì vua vì nước.

10diem.com