Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào

a) - Con người, thực vật, động vật,...

    - Làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông...

    - Nước, không khí, ánh sáng, đất 

c) - Thực vật, động vật,...(sống trên cạn và dưới nước)

   - Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

b) - Con người, thực vật, động vật,...

    - Nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông

    - Nước, không khí, ánh sáng, đất  

d) - Thực vật, động vật, ... (sống dưới nước)

   - Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

Trả lời:

a - 3

b - 4

c - 1

d - 2