Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.

Các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.

Phong trào

Thời gian

Lãnh đạo

Địa bàn

Hình thức

Kết quả

1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội

1914- 1916

 

Bắc Kì, Trung Kì

Bạo động

Thất bại

2. Cuộc vân động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân

1916

Thái Phiên, Trần Cao Vân, vua Duy Tăn

Trung Kì

Vận động khởi nghĩa

Thất bại

3. Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên

1917

Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến

Thái

Nguyên

Khởi nghĩa vũ trang

Thất bại

4. Khởi nghĩa của các tộc người thiểu số

1914- 1935

 

Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

Khởi nghĩa vũ trang

Đến năm 1935 mới bị dẹp yên

5. Phong trào Hội kín ở Nam Kì

1913-1916

Phan Xích Long

Nam Kì

Khởii nghĩa vũ trang

Thất bại

6. Phong trào công nhân

1916-1918

 

Bắc Kì

Khởi nghĩa vũ trang, đình công

Giới chủ phái

nhượng bộ một số quyền lợi cho công nhân