Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

DẠNG SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ;2.Cách phát âm chữ “-S” tận cùng

B.1.DẠNG SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ (Plural Forms of Nouns).
a.Thông thường chúng ta thêm “-S" vào sau danh từ số ít.                              e.g.: a pen => pens; a table => tables, ...
b.Danh từ số ít tận cùng bằng “-Y”:
-trước “-Y” là một nguyên âm (a, e, i, 0, u), chứng ta thêm “-S”.                e.g.: a key => keys; a play => plays, ...
-trước “-Y” là một phụ âm, chúng ta đổi “-Y” thành “-i”, rồi thêm “-ES”.            e.g.: a city cities; a family => families, ...
c.Danh từ số ít tận cùng bằng "-F" hay “-FE”: chúng ta thay “-F” hay “-FE” bằng -VES”.
e.g.: a knife => knives; a shelf => shelves, ...
Ngoại lệ: Những từ sau ở số nhiều chỉ được thêm “-S”: ROOF (mái nhà); PROOF (chứng cớ), CHIEF (người chỉ huy) HANDKERCHIEF (khăn tay), SAFE (két / tủ sắt), BELIEF (niềm tin), CHEF (bếp trưởng), ...
d.Danh từ số ít tận cùng bằng “-O”
-trước “-0” là một nguyên âm: chúng ta thêm “-S”.
e.g.: bamboo => bamboos (cây tre); 
folio => folios (trang sách),...
-trước “-0” là một phụ âm: chúng ta thêm “-ES”:                                          e.g.: potato => potatoes (khoai tây)',
        tomato => tomatoes (cà chua).
Ngoại lệ: Những từ sau đây chỉ được thêm “-S”: PIANO (dương cầm). PHOTO (ảnh chụp). DYNAMO (máy phát điện), SOLO (độc xướng, một mình), AUTO (xe hơi), KILO (kí lô), GROTTO (hang),MOTTO (khẩu hiệu),...
e.Danh từ số ít tận cùng bàng “-S”, “-X”, “-CH”, “-SH" và “-Z”, chúng ta thêm “-ES”, và “-ES” này được đọc là /ie/.
e.g.: class => classes; box => boxes;
watch => watches; dish => dishes, quiz; => quizzes,...
f.Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều như: PEOPLE (dân chúng, người ta). POLICE (cảnh sát). CATTLE (gia súc), CLERGY (hàng giáo phẩm). PUBLIC (quần chúng),...
e.g.: The police are in the yard. (Cảnh sát ở trong sân.)
g.Dạng số nhiều bất quy tắc (Irregular plural forms).

số ít                             số nhiều                        Nghĩa                                   man                                 men                           đàn ông                               woman                           women                         đàn bà                                child                             children                        trẻ em                                  foot                               feet                            bàn chân                                tooth                             teeth                            răng                                    goose                            geese                          con ngỗng                             ox                                   oxen                            con bò đực                            mouse                           mice                            con chuột                              louse                             lice                              con chí

2.Cách phát âm chữ “-S” tận cùng (The pronunciation of the final “-S”). Có BA cách phát âm chữ “-S” tận cùng. Chữ “-S” được đọc là:
a./-S /: khi theo sau ủm / p, t, k, f, o /.
e.g.: books / boks/; maps / meeps/; cats / kaets/,...
b./ -iz/ : khi theo sau âm / s, z. Ị, ự, cỊị, 3 /.
e.g.: classes / kla:sí'z/, rises / raiziz/, watches / wotfe/,...
c./-z /: khi theo sau tất cả những âm phụ âm còn lại và âm nguyên
âm.
e.g.: pens / peaz/, tables / ‘teiblz/, rulers /’ru: Ỉ9z/,...