Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng: Đại từ (Pronoun) Tiếng Anh 12: Định nghĩa và phân loại đại từ - Hocmai I. Các loại đại từ Đại từ (pronoun) là... - KOS English center | Facebook cách dùng đại từ nhân xưng trong tiếng anh, lượng từ là gì, đại từ trong tiếng anh, chỉ từ là gì, đại từ trong tiếng việt, đại từ lớp 5, đại từ là gì lop 7, định nghĩa đại từ

This is our room hay this(roor) is ours (Đây là căn phòng của chúng tôi hay phòng này là của chúng tôi).

Những từ này là số ít và dùng với động từ số ít. Đại từ nhân xưng của nó vì thế sẽ là he/she và tính từ sở hữu, sẽ là his/her

It thông thường được dùng cho một vật hay một con vật mà giống của nó chúng ta không biết và đôi khi ít dùng cho một em bé hay một đứa nhỏ

I, he, she, we, they có thể là chủ từ của động từ, me, him, her, us, them có thể là túc từ trực tiếp của động từ

Tính từ sở hữu:my (của tôi),your (của anh/chị),đại từ sở hữu:mine (của tôi),yours (của anh/chị)

Các đại từ phản thân là:myself (chính tôi), yourself (chính anh/ chị), himself (chính nó/anh ấy), herself (chính cô ấy), itself (chính nó),

You thường thông dụng hơn trong đàm thoại. Nó là một đại từ thân thiện hơn và ngụ ý người nói có thể tưởng tượng chính mình ở trong hoàn cảnh đó.

Túc từ gián tiếp đứng trước túc từ trực tiếp, . Đại từ làm túc từ của những cụm động từ (phrasal verbs ) với nhiều cụm động từ thì một danh từ làm túc từ có thể ở giữa hay ở cuối

Tính từ sở hữu liên quan đến sở hữu chủ chứ không nhắm đến vật sở hữu. Mọi thứ mà một người đàn ông hay cậu con trai sở hữu thì được dùng với his,..

myself ..v.v... cũng có thể được dùng để nhấn mạnh một đanh từ hay đại từ

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1217
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1157
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1133
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1113