Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.

- Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.
- Tập hợp, xây dựng, giáo dục được đội quân chính trị của quần chúng gồm hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn.
- Bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày dạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm.