Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chiến tranh Nguyên Mông – Đại Việt – Wikipedia tiếng Việt Chiến tranh Nguyên Mông – Đại Việt – Wikipedia tiếng Việt Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 – Wikipedia tiếng Việt cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 2, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên, tóm tắt 3 lần kháng chiến chống quân mông nguyên, vì sao quân mông cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại, cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1, quân mông cổ xâm lược đại việt nhằm mục đích gì, ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên lớp 7, kháng chiến chống quân minh

"Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng...".

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông - Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ?

Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?

Em hãy sưu tầm các mẩu chuyện kể về tấm gương yêu nước của Trần Quốc Toản trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.