Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ :
- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta..ế
- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc...