Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập Communication Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Look at the picture. Answer the questions. 

(Nhìn vào bức tranh. Trả lời những câu hỏi)

1. Can you guess the name of the dish in the picture?

 (Bạn có thể đoán được tên của món ăn trong bức tranh?)

2. What do you think the ingredients are for this dish?

 (Bạn nghĩ các thành phần của món ăn là gì?)

2.a Now listen to the first part of a talk where Mi is presenting how to prepare the ingredients. Check your answers.

( Bây giờ nghe phần đầu của của nói chuyện nơi mà Mi đang trình bày cách để chuẩn bị các nguyên liệu. Kiểm tra những câu trả lời của bạn)

Click tại đây để nghe:

b Listen to the first part of the talk again. Fill each blank with a word/phrase.

( Nghe phần đầu của cuộc nói chuyện một lần nữa. Điền từ hoặc một cụm từ vào mỗi ô trống)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

2.a

pumpkin( bí ngô), celery( cần tây) , shallots( củ hẹ) , butter( bơ), salt( muối), cream(kem)

2.b

1. a kilo/one kilo

2. two

3. two sticks( 2 cây/ tép)

4. two tablespoons( 2 thìa súp)

5. two tablespoons

6. a pinch( 1 nhúm)

7. peel

8. chop( cắt khúc)

9. peel( gọt vỏ)

10. slice( thái lát)

11. leaves (lá)

 Nội dung bài nghe:

Pumpkin soup is my family’s favorite soup. We usually have it for breakfast with some slices of bread. It’s quick and simple to cook.

The ingredients are: a kilo of pumpkin, two shallots, two sticks of celery, two tablespoons of butter, two tablespoons of fresh cream, and a pinch of salt.

Before cooking, peel the pumpkin and chop it into cubes. Peel the shallots and slice them. Next, wash the celery and remove the leaves.

3.a Read the steps to make the dish. Rearrange them into the correct order.

( Đọc các bước làm sao để làm ra món ăn. Sắp xếp chúng theo thứ tự đúng)

a. Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

b. Heat the butter in a deep pan, add the shallots and celery and stir fry for a few minutes.

c. Purée the soup in a mixer until it is smooth.

d. For the finishing touch, garnish it with some celery leaves.

e. Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

f. Add 750ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

Bài dịch:

1-b: Đun bơ trong 1 cái nồi sâu, thêm cần tây và củ hẹ và xào vài phút

2-e: thêm bí ngô vào và xào thêm vài phút nữa

3-f: thêm 750ml nước và 1 nhúm muối và nấu cho đến khi bí ngô nhừ. Để nguội 10 phút.

4-c: Làm nhuyễn súp trong máy trộn cho đến khi nhuyễn.

5-a: thêm kem và nấu vừa sôi  khoảng 2-3 phút

6-d: Để hoàn thiện món ăn, trang trí nó với vài lá cần tây

b. Listen to the second part of the talk and check your answer.

(Nghe đoạn thứ hai của cuộc nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Click tại đây để nghe:

Nội dung bài nghe:

Here are the steps to make the soup:

-         Heat the butter in a deep pan, add shallots and celery and stir fry for a few minutes.

-         Add the pumpkin and stir fry for a few more minutes.

-         Add 750 ml of water and a pinch of salt and cook until the pumpkin is tender. Cool for 10 minutes.

-         Puree the soup in a mixer until it is smooth.

-         Add the cream and simmer for 2 to 3 minutes.

-         For the finishing touch, garnish it with somw celery leaves.

c. Listen to the second part again. What are the health benefits of this dish?

(Nghe lại đoạn thứ hai một lần nữa. Những lợi ích của món ăn là gì)

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

- a good source of fibre, minerals, and vitamins, especially vitamin A

( Nguồn chất xơ, khoáng chất, và vitamin tốt  đặc biệt là vitamin A)

- improve your eyesight and protect yourself from certain cancers

(Cải thiện thị lực và bảo vệ khỏi một số bệnh ung thư)

4.a Work in groups. Choose a dish you like. Discuss its ingredients, how to prepare it and the steps to cook it. Write your ideas on a large sheet of paper.

 ( Làm việc theo nhóm. Chọn một món ăn bạn thích. Thảo luận về thành thành của món ăn, làm sao để chuẩn bị nó và các bước để nấu món ăn. Viết ý tưởng của bạn trên tờ giấy lớn.)

 

b. Organise a gallery walk. Move around to each group and listen to their presentation. Vote for the best dish.

( Tổ chức một buổi triển lãm. Di chuyển xung quanh các nhóm và nghe họ trình bày. Bầu chọn cho món ăn tốt nhất.