Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập Communication unit 11, có đáp án và lời giải chi tiết.

1.a Work in groups. Read the introduction to the Just imagine! forum. Discuss and take notes of own predictions.

( Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine!. Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn)

b. Read the predictions which have been posted and see if any are similar to yours.

( Đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống của bạn không)

Just imagine!

This is a forum launched by Nhat Mlinh School in Da Nang. The students were asked to share thoughts about the roles of schools in the future. Here are some posts we would like to share with you.

( Chỉ tưởng tượng!

Đây là diễn đàn được lập ra bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Những em học sinh đã được hỏi để chia sẻ suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là những bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn)

Post 22

The school wilt be like a small city. Classes will be held in traditional classrooms as well as in places like fast food restaurants where students will learn how to run a business, or in a nursing home where they will learn to take care of others. In short, learning will be more hands-on.

Lan, class 6A

 ( Bài viết 22: Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được tổ chức trong những lớp học truyền thống cũng như ở những nơi như nhà hàng thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học cách để hoạt động kinh doanh, hoặc trong viện dưỡng lão nơi họ sẽ học cách chăm sóc người khác. Tóm lại, học sẽ thiết thực hơn.)

Post 51

Self-study will be valued. Students will have more freedom to choose whether to go to school on certain days and for certain lessons. Class attendance check-up will no longer be used. Students will be able to stay at home and follow the lessons online, or study the topic from other reliable sources. Learning will be more individually- oriented, and thus be more effective.

Cuong, class 9B

 ( Bài viết 51: Tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn đi học vào những ngày nhất định và những bài nhất định. Việc điểm danh tham gia trên lớp không còn được dùng nữa. Học sinh có thẻ ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến, hoặc nghiên cứu chủ đề từ nguồn đáng tin cậy khác. Học sẽ mang tính tự giác hơn và vì vậy hiệu quả hơn)

Post 76

The school will no longer be the only evaluate which decides whether a student is allowed to enter university. Society will also be part of this evaluation through the activities a student has performed outside class.

Hung, class 9D

(Bài viết 76:Trường học sẽ không còn chỉ là nơi đánh giá quyết định hoặc là học sinh được phép vào đại học hay không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá này thông qua những hoạt động mà học sinh thể hiện bên ngoài lớp học)

 Post 101

Schools will be more responsive to changes in society by constantly tailoring their curriculum and activities. In so doing, they will greatly contribute to the development of the economy and help keep society safe.

Nguyen, class 8G

( Bài viết 101: Các trường học sẽ có trách nhiệm hơn  đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa giáo trình và các hoạt động. Làm như vậy , họ sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và giúp giữ gìn an ninh xã hội)

2. Work in groups. Look at the coloured words/ phrases in the posts. Then discuss and find their meanings from the context.

( Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những từ/ cụm từ được tô màu trong những bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm ra ý nghĩa từ ngữ cảnh)

Đáp án:

1. real; practical : thực tế/ thực tiễn

2. focussed on a particular person; customised: tập trung vào cá nhân

3. a person who judges another person's performance: nhà phê bình/ đánh giá

4. reacting quickly and positively; showing interest in something: phản hồi tích cực nhanh chóng

5. making the necessary changes to something to make it fit a person or situation: chỉnh sửa

3. Which response (1-4) is the most relevant to each of the posts in 1b?

( Phản hồi nào từ 1 - 4 liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1 b)

1. I agree that academic performance is not the only criterion to evaluate a person.

[ Tôi đồng ý rằng học lực không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người]

2. Surveys will be conducted to find out the changing demands of society.

[Những khảo sát sẽ được tiến hành để xác định những yêu cầu đang thay đổi của xã hội]

3. This development will allow a student to tailor his/her own learning.

[ Sự phát triển này sẽ cho phép học sinh chỉnh sửa thay đổi cách học mới của mình]

4. I have the same vision of seeing us learn more from real life.

[ Tôi có cùng quan điểm chúng ta nên học nhiều hơn từ thực tiễn]

Đáp án:

Post 22: 4

Post 51: 3

Post 76: 1

Post 101: 2

4. WHAT DO YOU THINK?

Discuss in groups. Support your answers with specific reasons and examples.

( Thảo luận theo nhóm. Bổ sung câu trả lời với những lý do và ví dụ cụ thể)

Which change in the roles of schools in the Just imagine! forum ...

[ Thay đổi nào về vai trò của giáo dục trong diễn đàn Just imagine!]

1. Are you most interested in? [ bạn có thích không?]

2. Do you find most unlikely to happen?[ Bạn có cảm thấy gần như không thể xảy ra]

3. Are you sure will be coming soon?[ Bạn chắc nó sẽ sớm xảy ra chứ ?]

4. Will involve the participation of the whole society?[ Sẽ liên quan đến  sự tham gia của toàn xã hội không?]