Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập trong phần Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK tiếng anh 12 mới

Communication

The urban world in 2050

1   Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

Click tại đây để nghe:

  1. By 2050, 50/70 per cent of the world's people will live in cyties.
  2. Energy, especially electricity/oil, will be very expensive.
  3. Human resources/natural resources are running out due to the excessive exploitation.
  4. Many people will probably have their workplaces close to/far from where they live.
  5. It will be difficult to provide enough water, gas and electricity for really big cities/the countryside.
  6. Many people from the countryside will move to smaller cities/big cities.

Hướng dẫn:

Nghe cuộc nói chuyện về những dự đoán cho cuộc sống ở các thành phố trong năm 2050 và chọn tùy chọn đúng trong mỗi câu sau đây.

1. 70

Đến năm 2050, 70 phần trăm dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố.

2. oil

Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ rất tốn kém.

3. natural resources

tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. close to

Nhiều người có thể sẽ có những nơi làm việc gần nơi họ sinh sống.

5. really big cities

Nó sẽ rất khó khăn để cung cấp đủ nước, gas và điện cho các thành phố lớn

6. smaller cities

Nhiều người từ nông thôn sẽ di chuyển đến các thành phố nhỏ hơn

2    Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050.

Hướng dẫn:

Làm việc theo nhóm. Dự đoán nào trong phần 1 có khả năng trở thành sự thật với thành phố bạn đang sống, hoặc một thành phố ở VN mà bạn biết rõ nhất? Viết một số dự đoán về thành phố đó vào năm 2050.

Ví dụ:

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support a sustainable development.

Culture

Urbanised Bangkok

1   Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show?

Thai

Hướng dẫn:

Xem hai bức ảnh của Bangkok, Thái Lan. Những khía cạnh nào của cuộc sống thành phố được thể hiện?

Trả lời:

It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure and high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums and urban poverty.

Nó là một thành phố đang phát triển nhanh. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy Bangkok hiện đại với cơ sở hạ tầng và các toà nhà cao tầng. Bức tranh thứ hai cho thấy mặt khác của đô thị hóa, chẳng hạn như sự gia tăng của các khu ổ chuột và đô thị nghèo.

2  Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

As the capital city of Thailand for over 200 years, Bangkok has an important role to play. Its growth is the world's window on the growth of Thailand. Its urbanisation rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social and cultural ones. In terms of economic benefits, the national income statistics have shown that Bangkok and the surrounding areas usually generate more than 50% of the gross domestic product. Regarding the social benefits, Bangkok's inhabitants have access to better services and facilities compared to any other area of the country. Moreover, as a national centre of art and culture, Bangkok provides many opportunities and facilities for leisure and sport activities, and entertainment.

However, urbanisation has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in the city whose road system is unable to cope with the increased number of cars.The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality. Despite the problems, Bangkok still continues to attract more and more migrants every year. The problems of traffic congestion, pollution and urban slums will continue to grow worse if the government does not take any measures to reduce the negative effects of urbanisation.

  1. What is the role of Bangkok in Thailand?
  2. What benefits has urbanisation brought about?
  3. What problems has urbanisation caused?

Hướng dẫn:

Đọc văn bản về đô thị hóa ở Bangkok. Trả lời các câu hỏi phía dưới

1. Bangkok plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world's window on the growth of Thailand. (Bangkok đóng một vai trò quan trọng ở Thái Lan. Nó là thủ đô trong hơn 200 năm. Sự tăng trưởng của Bangkok là cửa sổ của thế giới về sự phát triển của Thái Lan.) 

2. It has brought about economic, social and cultural benefits. (Nó đã mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa.) 

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution. (Những nhược điểm bao gồm sự phát triển của các khu ổ chuột, các vấn đề xã hội như ma túy và tội phạm, tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường.)

3   Discuss the question below.

What are the similarities and differences between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi?

Hướng dẫn:

Thảo luận về câu hỏi dưới đây.

những điểm tương đồng và khác biệt giữa đô thị hóa ở Bangkok và tại Hà Nội là gì?