Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?Bài 2. Thế nào là ưu thế lai?

Bài 3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.Bài 4.Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.Bài 4. Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.

Bài 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng.Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ...Bài 2. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào?

Bài 3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.