Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

Từ bảng thu nhập số liệu ban đầu có thể lập bảng "tần số"

Lập bảng số liệu thống kê cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp

Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn

Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng

Một xạ thủ thi bắn súng.