Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm : âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta, xoá bỏ tên nước ta...

Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột bằng các thứ thuế : nộp rất nhiều loại thuế nặng nề nhất là thuế muối,

Nhân dân ta không cam chịu mất nước, căm phẫn chính sách đó hộ thống trị tàn bạo

đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi (rửa sạch nước thù) nhằm khôi phục nền độc lập dân tộc

Chính sách đô hộ tàn bạo trong bóc lột kinh tế và chế độ cai trị thâm hiểm.

Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến đánh cổ Loa và Luy Lâu... Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

- Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của dân tộc ta.

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược

Về phía quân xâm lược Hán : thời gian - tướng chỉ huy - lực lượng - tấn công Hợp Phố