Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.Tỉ số của hai đoạn thẳng. a) Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Bài 1. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

Bài 5. Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Bài 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Bài 3. Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A\'B\' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A\'B\'.

Bài 4. Cho biết AB\'/AB= AC\'/AC

Bài 6. Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Bài 7. Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Bài 8. a) Để chi đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?