Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Một phương trình với ẩn x là hệ thức có dạng A(x) = B(x), trong đó A(x) gọi là vế trái, B(x) gọi là vế phải.

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

Bài 1. Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

Bài 2. Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

Bài 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x.

Bài 4. Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

Bài 5. Hai phương trình x = 0 và x(x - 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 6. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:

Bài 7. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

Bài 8. Giải các phương trình: