Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vectơ chỉ phương của đường thẳng

1.Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

2.Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường hợp sau:

Cho tam giác ABC có:

4.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

5.Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

Tìm điểm M thuộc d và cách điểm A(0;1) một khoảng bằng 5

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng

8. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tìm bán kính của đường tròn