Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tóm tắt lý thuyết khái niệm phân số.

Định nghĩa hai phân số bằng nhau.

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn bằng 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.

Điền số thích hợp vào ô vuông.

Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau.