Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu (x) = f(x) với mọi x ∈ K.

1. Tích phân và tính chất

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

1.Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

3. Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

1. Tính các tích phân sau:

6. Tính tích phân bằng hai phương pháp