Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu ? Nguyên nhân của sự phân bố đó ?

Qua các hình 19.2 và 19.3 tr 63 SGK, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà.

Dựa vào hình 19.4 và 19.5, tr 62, SGK, hãy mô tả quang cảnh hoang mạc

Bài 1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Bài 2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt khô và hạn như thế nào ?

Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Biện pháp đang được sử dụng hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người đã làm tăng diện tích hoang mạc trên thế giới.

Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

Bài 2. Biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc và hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Địa lí lớp 7 - Chương III - MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC