Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Quần thể là gì? Các quần thể cùng loài thường khác biệt nhau về những đặc điểm di truyền nào?

Bài 1. Quần thể là gì? Bài 2. Thế nào là vốn gen, thành phần kiểu gen?

Hãy chọn phương án trả lời đúng: quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?