Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX

- Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lạc hậu: kinh tế kiệt quệ ; mâu thuẫn xã hội gay gắt...).

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX:

Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

+ Tháng 3 - 1907. Lương Vãn Can, Nguyễn Quyền lập trường học lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục.

Một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì : đất nước đang bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.