Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì.

Cư dân trên lưu vực những dòng sông lớn ở châu Á và châu Phi sống chủ yếu bằng nghề nông.

Xã hội có giai cấp và nhà nước được hình thành từ liên minh bộ lạc.

Giúp việc cho nhà vua là một bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc.

Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông là.

Sự xuất hiện xã hội có giai cấp và nhà nước không chỉ dẫn đến áp bức, bóc lột.