Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Năm 1471, vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính trên phạm vi cả nước.

Đất nước dần dần ổn định. Năm 1009, nhà Lý được thành lập.

Bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Đầu thế kỉ X, sau khi giành được độc lập, tự chủ, nhân dân cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược phấn khởi.

Hiện nay, thủ công nghiệp ở nước ta chủ yếu phát triển dưới dạng các hộ gia đình.