Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng

Cho n phần tử khác nhau (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự của

Với a, b là những số thực tùy ý

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi:

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm