Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau ?

Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo các điều kiện nào ?

Dùng các biện pháp nào để phục hồi rừng sau khi khai thác rừng ?

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ?

Những đối tượng và biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi , phục hồi rừng ở nước ta ?