Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Khái niệm lũy thừa.

1. Khái niệm hàm số lũy thừa

1. Tính: a, 9 mũ 2/5 nhân 27 mũ 2/5.

2. Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

3. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Bài 4. Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

5. Chứng minh rằng:

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số:

Bài 2. Tìm các đạo hàm của các hàm số:

Bài 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số: