Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đâị lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,

Cho hàm số y = f(x) =

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

Vẽ đồ thị hàm số y = x

Cho các hàm số y = 0,5x và y = 0,5x + 2

Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ?