Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức ?

Cách mạng tháng 11- ở Đức mang lại những kết quả và hạn chế gì?

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933 ?

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức ?

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943 ?

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ?

Bài học xem nhiều