Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan?

Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế,

Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh?

Nêu kết quả của Cách mạng tư sản

Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mĩ?

Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh?

tính chất tiến bộ của " Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện ở những điểm

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào?

Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?