Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thằng song song hoặc trùng nhau với nó, biến đoạn thằng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính.

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M\' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM\', được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d hay phép đối xứng trục d.

Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M\' sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM\' được gọi là phép đối xứng tâm O.

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (-1;2), hai điểm A(3;5), B( -1; 1) và đường thẳng d có phương trình x-2y+3=0.

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1;-2) và B (3;1). Tìm ảnh của A, b và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d\' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng