Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = {0; 1; 2; 3...}.

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số.

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: