Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Cho các mệnh đề kéo theo

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.