Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Vẽ hai đường thẳng xx\' và yy\' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Vẽ hai đường thẳng zz\' và tt\' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Ba đường thẳng xx\', yy\', zz\' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x\'Ay\' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.