Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?

Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Đất trồng gồm những thành phần nào ,vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?

Vì sao đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng ?

Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Thế nào là đất chua ,đất kiềng và đất trung tính ?

Xác định phần cơ giới của đất bằng các phương pháp đơn giản :

Xác định độ pH của đất bằng phương pháp cần :

Vì sao phải cải tạo đất ?