Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì ?

trình bày đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?

Nước nuôi thuỷ sản có những tính chất hoá học nào ?

Trong nước nuôi thuỷ sản có những loại sinh vật nào ?

Theo em ,để nâng cao chất lượng của nước nuôi tôm, cá ta cần phải làm gì ?

Để xác định được nhiệt độ, độ trong và dộ pH của nước nuôi thuỷ sản chúng ta cần :

Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào ?

Sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên ?