Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì? Bài 5: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Câu 1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein?

Một số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Bài 3. Giải thích cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac. Bài 4. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.