Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?