Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

Bài 3.Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái.Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó

Bài 5.Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau)

Bài 1. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?

Bài 3.Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì?

Bài 3.Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó.Lấy ví dụ minh hoạ.

Bài 1.Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Bài 1.Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.

Bài 4.Mức độ sinh sản, mức độ tử vong,mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số?Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ.

Bài 4.Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng?