Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nitơ - Photpho - Lý Thuyết Và Bài Tập Có Đáp Án - Blog Hóa Học Chương 2: Nito - photpho - hóa học Chương 2. Nhóm nitơ - phốt pho - Học hóa online bài tập chương nito photpho co dap an, bai tap trac nghiem hoa 11 chuong 2 co dap an, các dạng bài tập chương nito-photpho, bài tập chương nito photpho violet, bai tap chuong nito photpho co loi giai, bài tập trắc nghiệm chương nito photpho, lý thuyết chương nito photpho, bài tập chương nito photpho co dap an violet

Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2.

Phân tử NH3 có cấu tạo hình chop, với nguyên tử nitơ ở đỉnh, đáy là một tam giác mà đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Trình bày cấu tạo của phân tử

Nitơ không duy trì sự hô hấp

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

Nguyên tố nitơ có số oxi hóa

Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ

Mô tả và giải thích hiện tượng

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Hiện nay, để sản xuất ammoniac,