Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 1: Este - Lipit - hóa học Chương 1. Este và Lipit - Học hóa online Lý thuyết về este - lipit - Học hóa online lý thuyết chương este-lipit, lý thuyết este lipit violet, bai tap este lipit co dap an, bài tập hóa học 12 chương 1, tóm tắt lý thuyết chương este-lipit, trắc nghiệm lý thuyết este lipit có đáp án, lý thuyết hóa học 12 chương 1, lý thuyết hóa 12 chương 2

Khái niệm : Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng...

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

Thủy phân este có công thức phân tử...

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Phát biểu nào sau đây không đúng ?