Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chức năng của ADN

Bản chất hoá học của gen là ADN. Vì vậy, ADN là nơi lưu giữ thôna tin di truyền, rìhĩa là thông tin về cấu trúc của prôtêin. Các ẹen khác nhau được phân bố theo :~iểa dài cùa phân ùr ADN.

Nhờ đặc tính tự nhân đôi nên ADN thực hiện được sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể. Chính quá trình tự nhân đôi của ADN là cơ phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sân, duy tri các đặc tính của tùng loài ổn định qua các thê hệ. bảo đàm sự liên tục sinh sôi nảy nở của sinh vật.