Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng

                                                                   (Đơn vị: nghìn đồng)

Trả lời: 

Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004