Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của thủy sản nước ta (giá thực tế)

                                                                                                (Đơn vị: tỉ đồng)

Trả lời

a) Tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất

Ngành

2000

2005

Nông nghiệp

79,1

71,5

Lâm nghiệp

4,7

3,7

Thuỷ sản

16,2

24,8

Tổng số

100,0

100,0

 

b)Nhận xét

Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của nước ta có sự chuyển dịch theo hướng:

-     Giảm tỉ trọng của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp (dẫn chứng).

-     Tăng tỉ trọng của ngành thủy sản (dẫn chứng).