Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Bảng 38.2 Số lượng trâu, bò, năm 2005

                                                (Đơn vị: nghìn con)

a)   Tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

Cơ cấu tổng đàn trâu, bò của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, năm 2005 (%)

 

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

34,5

65,1

10,4

65,5

34,9

8,9

 

b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam

- Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn là do những nguyên nhân sau:

+ Hai vùng đều có nhiều đồng cỏ phát triển trên các vùng địa hình núi, cao nguyên thuận lợi cho chăn nuôi trâu, bò.

+ Khí hậu:

  • Trung du và miền núi Bắc Bộ: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn trâu.
  • Tây Nguyên: có tính chât cận xích đạo, nóng quanh năm với một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt, phù hợp với điều kiện sinh thái của bò.

+ Nhu cầu sản phẩm thịt, sữa (bò, trâu) ở các vùng lân cận (Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ,...) và trong cả nước lớn.

+ Dân cư có kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò).

- Tổng số đàn trâu, bò của hai vùng chiếm tỉ lệ so với cả nước:

+ Đàn trâu: chiếm 60% trong tổng số đàn trâu cả nước.

+ Đàn bò: chiếm 27,4% đàn bò cả nước.

- Tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ ưâu được nuôi nhiều hơn bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại ?

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ trâu được nuôi nhiều hơn bò vì trâu khỏe hơn, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lanh. Trâu ưa ẩm. chịu rét giỏi hơn bò, dễ thích nghi với điều kiện chăn thả trong rừng.

+ Ngược lại, ở Tây Nguyên, bò được nuôi nhiều hơn trâu, vì bò thích hợp với điều kiện khí hậu khô, nóng ở đây.