Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau.b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a. (giải, dải, rải):

*     giải thưởng, rải rác, dải rút.

(giành, dành, rành):

*     rành mạch, để dành, tranh giành.

b. (sứt, sức):

*     sức khỏe, sứt mẻ.

(đứt, đức):

*     cắt đứt, đạo đức (nứt, nức):

*     nức nở, nứt nẻ.

Câu 2. Viết các tiếng:

a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau:

-     Trái với hay: dở.

-      Tờ mỏng dùng để viết chữ lên: giấy.

b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau:

-     Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen dùng để viết chữ: mực.

Món ăn bằng quả rim đường: mứt.