Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 nghe viết bài 2 tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột bài 3 nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng có điểm gì giống và khác nhau

CHÍNH TẢ                    Mùa thảo quả

Bài tập 1: NGHE - VIẾT

-Viết đúng chính tả trình bày đúng một đoạn văn trong bài mùa thảo quả.

-  Chú ý viết đúng các từ ngữ dễ viết sai: nảy, lặng lẽ, mưa ray rực lên, chứa lửa, chứa nắng...

LUYỆN TẬP

Bài tập 2:

Các từ có âm đầu S/x

sổ sách, vắt sổ, sể mũi, cửa sổ...

sơ sài, sơ lược, sơ qua, sơ sinh,...

su su, cao su..

su hào,

bát sứ, sứ giả...

đổ

xổ số, xố’ lòng

xơ múi, xơ mít, xơ xác...

đồng nịnh, xu

xu, xu thời

xứ sở, biệt xứ

tứ

b)các từ có âm cuối t/c

bát ngát, bát ăn,

đôi

mắt.

mắt

tất cả, tất tả, tất

mứt tết, hộp m j ]

cà bát..

mũi,

mắt

na,

bật, tất niên,

mứt dừa..

 

mắt lưới

 

đốì tất,...

   

chú bác, bác

mắc

màn,

mắc

tấc đất, một tấc

Mức độ, vu 'I

tiếng, bác học...

ao,

giá

mắc.

đến giời...

mức, mức ăn

 

mắc nơ...

       

 Bài tập 3:

Nghĩa của từ Nghĩa của các từ đơn ở dòng thứ nhất (sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán...) đều chỉ tên các con vật

Nghĩa các từ đơn ở dòng thứ hai (sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi,...) đều chỉ tên các loài cây.

Tiêng có nghĩa nếu thay âm đầu s bằng 1

- xóc (đòn xóc, xóc xóc đồng XU..J

- Xói (xói mòn, xói lở...)

- xẻ (xẻ núi, xẻ gỗ...)

- xáo (xáo trộn. )

■ xít (ngồi xít vào nhau)

- xam (ăn xam)

- xán (xán lại gần)

- xả (xả thân)

- xi (xi đánh giày)

- xung (nổi xung, xung trận)

- xen cxen kẽ)

- xâm (xâm hại, xâm phạm..)

- xắn (xắn tay)

- xấu (xấu xí)