Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1 nghe viết câu 2 ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau câu 3 chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần

CHÍNH TẢ                                         Lương Ngọc Quyến

I. NGHE VIẾT

-  Viết đúng, trình bày đúng bài chính tả.

-   Chú ý viết đúng danh từ riêng; ngày, tháng, năm; những từ khó viết: mưu, khoét, xích sắt,...

II.LUYỆN TẬP

Bài tập 2

-  Trạng (vần ang), nguyên (vần uyên), Nguyễn (vần uyên), Hiền (vần iên), Khoa (vần oa), thi (vần i).

-   làng (vần ang), Mộ (vần ổ), Trạch (vần ach), huyện (vần uyên), ẩm (vần âm), Bình (vần inh).

Bài tập 3

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

 

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

 

n

Khoa

0

a

 

thi

 

i

 

làng

 

a

ng

Mộ

 

ô

 

Trạch

 

a

ch

huyện

u

n

Cẩm

 

m

Bình

 

i

nh