Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 nhớ viết Ê - mi - li, con ; bài 2 tìm những tiếng ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy ; bài 3 tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp điền vào ô trống

CHÍNH TẢ         Ê-mi-li, con...

Bài tập 1: nhớ viết 

Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con...

Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

Bài tập 2

Các tiếng chứa ưa, ưa: lưa thưa, mưa, tưởng, nước, tươi, ngược, giữa.

nhận xét về cách ghi dấu thanh.

Trong tiếng giữa (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Các tiếng lưa thưa, mưa không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Trong các tiếng tưởng, nước, ngược (có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái lai của âm chính. Tiếng tươi không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Bài tập 3

Cầu được ước thấy: Đạt được đúng như điều mình hằng mong muôn, mơ ước.

-Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều khó khăn vất vả

- Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn nại nhất định sẽ thành công

Lửa thử vàng, gian nan thử sức: khó khăn vất vả là điều kiện thử thách

 rèn luyện con người.