Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Tập chép : Cậu bé thông minh (từ Hôm sau... đến để xẻ thịt chim.)

2014-10-08
Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ?
- Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?
(2) Điền vào chỗ trống :
a) / hay n? b) an hay ang ?
- hạ ...ệnh - hoàng
- ...ộp bài - đ..'. ông
- hôm ...ọ - s... loáng
3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời:

1. Tập chép : CẬU BÉ THÔNG MINH

-    Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

-    Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

1. Điền vào chỗ trống :

a)   l hay n ?                                        b) an hay ang ?

-    hạ lệnh                                           - đàng hoàng

-    nộp bài                                          - đàn ông

-    hôm nọ                                          - sáng loáng

3. 

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê